Bijstand van een advocaat

Waarom een advocaat?
Module 1
Waarom een advocaat?

Het is belangrijk om een advocaat onder de arm te nemen omdat bepaalde zaken en procedures ingewikkeld zijn. Advocaten zijn hierin gespecialiseerd waardoor het proces vlotter kan verlopen. U kan zelf uw advocaat kiezen. Natuurlijk brengt dit hoge kosten met zich mee, maar zelfs als u niet voldoende inkomsten heeft om een advocaat te betalen kan u rechtsbijstand van een advocaat krijgen. Dit is via de juridische tweedelijnsbijstand. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het contacteren van een advocaat. Het is voordeliger om vroegtijdig een advocaat in te schakelen zodat problemen kunnen worden vermeden. Onze strafpleiters zullen naar een correcte uitspraak streven en zullen ervoor proberen te zorgen dat de schade vergoed wordt. Ze zullen u zowel juridisch als psychologisch bijstaan tijdens deze moeilijke en emotionele procedure.

Wat doet de advocaat?

Onze advocaten zullen u wijzen op uw rechten en plichten. De advocaat zal in uw zaak optreden als woordvoerder. De advocaat zal uw zaak grondig voorbereiden zodat hij in de rechtbank goede pleidooien kan afleggen. Een advocaat heeft beroepsgeheim, dit wil zeggen dat u hem in vertrouwen kan nemen aangezien hij bepaalde zaken niet openbaar mag maken. Het is belangrijk dat  u de juiste advocaat kiest. Als u slachtoffer bent van een misdrijf moet u zoeken naar een advocaat die gespecialiseerd is in strafrecht en niet een advocaat die bijvoorbeeld burgerlijke zaken doet. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

Kosten van de advocaat

Een advocaat kost natuurlijk geld. Hij ontvang een ereloon en een vergoeding voor gemaakte kosten. Er zijn geen vaste tarieven voor een advocaat, hij bepaalt zelf zijn loon. Hij kan zijn loon bepalen aan de hand van een uurtarief. Dan zal de advocaat de uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met dit uurtarief. De advocaat kan ook zijn loon bepalen aan de hand van de waarde van de zaak of aan de hand van de geleverde prestaties. Het is ook mogelijk dat de advocaat een vast bedrag -vaststelt voor de gehele zaak te behandelen. Naast de kosten van de advocaat zijn er ook nog de gerechtskosten. Dit zijn de kosten van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten zal u volledig moeten betalen, behalve als de rechter beslist dat de tegenpartij deze gedeeltelijk of volledig moet betalen. Niet iedereen kan deze kosten van de rechtsbijstand betalen. Daarom bestaat er de juridische eerstelijnsbijstand en de juridische tweedelijnsbijstand. Had u graag rechtsbijstand gewenst of had u graag meer informatie gewenst over de kostprijs voor bijstand van onze advocaten?

Neem dan contact met ons op voor juridische eerstelijnsbijstand of juridische tweedelijnsbijstand.

 

Professionele juridische eerstelijnsbijstand
Module 2
Professionele juridische eerstelijnsbijstand

Wat is juridische eerstelijnsbijstand?

U heeft als slachtoffer recht op juridische eerstelijnsbijstand. Dit wil zeggen u een eerste gratis advies kan krijgen van een advocaat. Tijdens dit eerste advies kan u praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een organisatie verkrijgen. Het is logisch dat de advocaat tijdens dit eerste advies niet uw volledige zaak kan regelen. Hij/zij zal een aantal inlichtingen geven om u te helpen. Als u daarna verdere bijstand wenst, zal dit betalend zijn.

Om juridische eerstelijnsbijstand te krijgen, contacteer dan één van onze strafpleiters van slachtoffer.eu

Uitgebreide juridische tweedelijnsbijstand
Module 3
Uitgebreide juridische tweedelijnsbijstand

Wat is juridische tweedelijnsbijstand ?

Dit is gratis bijstand die wordt verleend aan een persoon die het vermogen niet heeft om een advocaat te betalen.

Wanneer juridische tweedelijnsbijstand ?

Wanneer u in aanmerking kan komen voor deze juridische tweedelijnsbijstand is natuurlijk de vraag. Uw inkomen moet zich onder bepaalde grenzen bevinden. Deze vindt u hier in onderstaande tabel. De cijfergegevens in deze tabel gelden vanaf 1 december 2012 en zijn vaak onderhevig aan verandering. Had u graag rechtsbijstand gewenst of had u graag meer informatie gewenst over de kostprijs voor bijstand van onze advocaten ? Neem dan contact met ons op voor juridische tweedelijnsbijstand.

Wanneer juridische tweedelijnsbijstand ?

Wanneer u in aanmerking kan komen voor deze juridische tweedelijnsbijstand is natuurlijk de vraag. Uw inkomen moet zich onder bepaalde grenzen bevinden. Deze vindt u hier in onderstaande tabel. De cijfergegevens in deze tabel gelden vanaf 1 december 2012 en zijn vaak onderhevig aan verandering.

Alleenstaand
volledige kosteloosheid max. € 928,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 928,00 en € 1.191,00   netto/maand
Gehuwd, samenwonend of   alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.191,00 netto/maand   (=gezinsinkomen)
voorbeeld 1 persoon € 1.351,27
2 personen € 1.511,54
3 personen € 1.671,81
gedeeltelijke kosteloosheid tss € 1.191,00 en €   1.454,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld 1 persoon € 1.614,27
2 personen € 1.774,54
3 personen € 1.934,81
(+ 15% van € 1.068,45 =   € 160,27 pp ten laste)

U hebt ook recht op deze juridische tweedelijnsbijstand als er wordt vermoed dat u onvermogend bent. Er zijn een aantal situaties waarbij u vermoed wordt onvermogend te zijn:

 • als u een leefloon of maatschappelijke bijstand krijgt;
 • als u een gewaarborgd inkomen krijgt;
 • als u een vervangingsinkomen voor gehandicapten krijgt;
 • als u een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet;
 • als u een sociale woning huurt en u betaalt huur die overeenkomt met de helft van de basishuur;
 • als u minderjarige bent.

Van al deze bovenstaande situaties zal u een bewijs moeten voorleggen om te laten zien dat u zicht daadwerkelijk in deze situatie bevindt. U zal bijvoorbeeld uw identiteitskaart moeten laten zien om te bewijzen dat u minderjarig bent.

Er zijn nog een aantal vermoedens van onvermogen maar deze vermoedens kunnen worden weerlegd. Dit is niet zo bij de voorgaande vermoedens. Dit zijn de weerlegbare vermoedens:

 • de vreemdeling voor de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf of voor een beroep tegen een beslissing die werd genomen in verband met de toegang, het verblijf, de vestiging of de verwijdering van de vreemdelingen;
 • de asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend;
 • de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldregeling;
 • de persoon die geconfronteerd wordt met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling;
 • de gedetineerde;
 • de beklaagde bij de onmiddellijke verschijning;
 • de geesteszieke.

Om te bewijzen dat u zich in één van bovenstaande situaties bevindt zal  u de nodige stukken moeten kunnen voorleggen.

Had u graag juridische bijstand gewenst ?